สถิติผู้สำเร็จการศึกษาวิชาเอกปรัชญา ของวิทยาลัยสงฆ์

สถิติผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
รุ่นที่
(มจร.)
รุ่นที่
(พิษณุโลก)
รับปริญญา
พ.ศ.
จำนวน
หมายเหตุ
48
1
2546
19

49
2
2547
53

50
3
2548
33

51
4
2549
24

52
5
2550
17

53
6
2551
43

54
7
2552
30
กำลังปฏิบัติศาสนกิจ
219 รูป
55
8
2553
36
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4
56
9
2554
10
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3
57
10
2555
8
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2
58
11
2556
8+9
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1
รวม
281+9
ขอชิญชมถ่ายทอดสดงานสัมมนาและทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมโกศาจารย์ ในวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดทาง http://www.mcuchannel.com/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดสัมมนา "การพัฒนาพระสงฆ์ไทยให้เข้มแข็ง"
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก

พระครูสิริรัตนานุวัตร (ผศ.ดร.)
(ทวี ฐานวโร) ป.ธ.๕,พธ.บ.,พธ.ม.,Ph.D.
หัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
โทรศัพท์ : ๐๘-๙๖๓๘๐๕๐๗
E-mail : siri2504@windowslive.comสาระน่ารู้...คู่ปรัชญา

  • ขอบเขตการศึกษาวิชาปรัชญา
  • เรียนปรัชญาศาสนา ทำอะไรได้บ้าง น้า ?!?!
  • เชิญชวนพี่น้องชาวมจร. นิสิตบรรพชิตหากเลือกคณะสาขาวิชาที่เป็นตัวเองที่สุด พร้อมกับสนุกคิดกับแนวทางแห่งปัญหาที่หลากหลาย สนุกสนานได้สาระที่สารพันอีกมากมาย ล้วนสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เลือกลงเรียนในเอกสาขาปรัชญา สิ! แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตนี้มันมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะ!!
  • สาขาวิชาปรัชญา ขอเชิญร่วม ฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ปรัชญาในการดำเนินชีวิตในเหตุการณ์ไข้หวัด2009" โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ กันยายน 2552 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (มจร.) จังหวัดพิษณุโลก

สาระพัน ! ปรัชญา !

  • ฟหดฟหดฟหดฟหดกดืดใส่เดกาเห่ใด่สกดทมกดหทเมดกทเมดทเมดทมเทดมเทมดทเมดทเมดทเมดทเมดทมเทดมเทดมเทมดทเมดทเมดทเมดทมเดทมเทดมเทดมทเมดทเมดทเมดกทเสาด่เวนรพ่วัรำพ่วันำรพ่วำ
  • เนือฟกหวด่ฟหด่ฟงหฟหวนด่รฟหงดนร่ฟหงดน่ฟหงดนฟห่ดงฟห่ดวฟห่ดวฟหส่ดวฟ่ดวฟหส่ดวฟหส่ดวฟห่าฟหก่ดสฟ่หดสาหฟาด่ฟหส่ดสฟาห่ดสฟห่ดสาฟ่หดสาฟ่หดสาฟหสดาฟสหาดสฟห่ดสฟาห่ดสาฟห่สดา

dddd

dddd